Fjellgardshallen AS - planlagt ferdig i 2020

Om vi skal klare å skape eit stabilt hestemiljø i kommunen vår, treng vi eit trygt innandørs tilbod for

hestar og ryttarar – og ikkje minst trengs det stallplassar.


Difor er vi godt i gang med å bygge ride- og fleirbrukshall med innandørs ridebane på 60 x 20 meter, 10 stallplassar, utegangsområde, sosial del og lagerplassar for utleige. På sikt er det også planlagt utandørs ridebane.

Finansieringsplan:  

Spillemidlar, Kulturdepartementet                        5,411,000

Likviditetslån/byggelån Sp.banken Sør                 3,000,000 (tilbakebetalast gjennom momskonpensasjonsordninga til idrettslag)

Banklån, langsiktig Sp.banken Sør                         2,319,000

Tilskot Bykle kommune                                           2,695,500

Salg av reklame til næringslivet                               1, 147,000

Egenkapital frå Bykle og Hovden Rideklubb:         600,000  (Dugnadsoppdrag, lotteri, gåver m.m. og litt oppsparte midlar!)

Dugnadsoppdrag                                                             27,500 

Kommunalt lån,

midlertidig pga. manglande finansiering                    500,000      

Sum                                                                             15,700,000     

Kalkylen forutset konkrete/avtalte dugnadsprosjekti byggeperioden til ein verdi av kr. 534,000,-

NB: Rideklubben gikk 7/10-2019 inn med ekstra aksjekapital på kr. 200.000,-. Ny aksjekapita= kr. 800.000,-. 

 

Sjå fleire detaljar i menyen lenger nede

Kvifor bygge ?

Til å vere ein så liten kommunen som Bykle, har vi eit godt idrettstilbud - med overvekt av vinteridrett, naturlig nok. Hestesporten er imidlertid også eit viktig tilbod i kommunen i dag, men vi treng bedre fasilitetar for å skape eit trygt og stabilt miljø - og eit heilårstilbod. Sikkerheten er på langt nær god nok vinterstid (glatt og mørkt langs vegane) og under desse forholda blir aktivitetsnivået for lavt for både hestar og ryttarar. Vi har lange vintrar i Bykle!

 

OG; VI TRENG EIN GODKJENT STALL!

 

Mange held på med hest livet gjennom, på ulike nivå. Eit godt hestesportsmiljø vil bety mykje for trivselen til dei som har dette som hobby. Det vil også vere positivt med tanke på «Hyttebyklarar» og besøkande. Forsking viser at barn som har hest som hobby, har eit fortrinn når det gjeld mestring, både på skulen og ellers. Dei lærer å ta ansvar, vise omsorg og forstå kva det betyr å forplikte seg. Vi vil også bidra til å skape ein etterlengta møtestad for barn og unge, i eit rusfritt miljø uten kjøpepress. Ein stad for alle, uavhengig av interesser.
 

Rideareal innvendig blir 20 x 60 meter. På den eIne langsida kjem 10 stallboksar og vaskespilt. Det blir lager for fôr og flis, salrom og alt som ellers hører heime i ein stall.


På  den andre langsida blir det lagerplassar til utleige. 

Fleksibelt klubblokale/sosial del med inntil 80 sitteplassar, toalett og kjøkken. Det blir også uteplass på "låvebru"

vendt mot lysløypa/rulleskiløypa. Her vil vi ha kafe på dugnad mange av årets helger og feriar. Denne delen blir viktig for oss, men også for leigetakarar. Ikke minst ved større ski-/rulleskiarrangement

Området rundt Fjellgardshallen

Fjellgardshallen blir bygd rett ved Hovden langrennsarena. Her er også gode moglegheiter til å ri utandørs, på turvegane i Otrosåsen. I tillegg er det på sikt planlagt utandørs ridebane utanfor hallen.
 

Vi jobbar alle sammen på dugnad for å få Fjellgardshallen ferdig i løpet av 2019/2020

Har du spørsmål? Interssert i å vite meir? Sjå under! Eller ta kontakt på post@fjellgardshallen.no

Under finner du all informasjon om prosjektet, alt fra finanisering til prosjektplan!

  • Facebook Social Ikon

         *Bykle og Hovden Rideklubb
E-post :bykleoghovdenrideklubb@gmail.com
Kontonummer: 2801 05 64079
Org.nummer: 875443712 

  • Facebook Social Icon

         * Fjellgardshallen AS
E-post: post@fjellgardshallen.no 
Kontonummer: 2801 49 43015
Org.nummer: 920 652 530